การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้

21 พ.ค. 2567

ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบจังหวัด) 5 - 7 มิ.ย. 67

21 พ.ค. 2567

ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบจังหวัด) 2 - 4 มิ.ย. 67

21 พ.ค. 2567

ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

20 พ.ค. 2567

ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

17 พ.ค. 2567

ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

17 พ.ค. 2567

ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

17 พ.ค. 2567

ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 18 รายการ

17 พ.ค. 2567

ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

17 พ.ค. 2567