การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสาร DSD News e-book ปีที่ 11 ฉบับที่ 50

8 ก.พ. 2566

จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 Gig Worker

3 ก.พ. 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี พ.ศ. 2566

27 ม.ค. 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2565

27 ก.ย. 2565

สพร. 4 รบ. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 / 2565

7 ก.ค. 2565

สพร.4 รบ. เข้าดำเนินการตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6

7 ก.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม หลักสูตร รู้รอบระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7 ก.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคกลางรอบคัดเลือก สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

30 มิ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคกลางรอบคัดเลือก สาขาแมคคาทรอนิกส์

30 มิ.ย. 2565