การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.4 รบ. ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

29 มี.ค. 2565

สพร.4 รบ. ฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ

29 มี.ค. 2565

สพร.4 รบ. ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ

28 มี.ค. 2565

สพร.4 รบ. ข้าพบสถานประกอบกิจการ เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา และขอความร่วมมือให้ดำเนินการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. 2545 ตามสัดส่วนที่กำหนดในปีงบประมาณ 2565

28 มี.ค. 2565

สพร.4 รบ. เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 มี.ค. 2565

สพร.4 รบ. เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3/2565

25 มี.ค. 2565

สพร.4 รบ. เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา การทำเบเกอรี่

24 มี.ค. 2565

สพร.4 รบ. ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)

24 มี.ค. 2565

สพร.4 รบ. ดำเนินการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

16 มี.ค. 2565