การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

25 พ.ค. 2565

สพร. 4 รบ. ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี

25 พ.ค. 2565

สพร.4 รบ. ร่วมออกรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดราชบุรี ในรายการ "เพื่อนแรงงาน"

24 พ.ค. 2565

สพร.4 รบ. เข้าดำเนินการตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6

24 พ.ค. 2565

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 สาขา การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ

23 พ.ค. 2565

สพร. 4 รบ. เปิดฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ

23 พ.ค. 2565

สพร.4 รบ. เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในแคมป์แรงงานก่อสร้าง

5 เม.ย. 2565

สพร.4 รบ. เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา อาหารว่างเพื่อสุขภาพ

4 เม.ย. 2565

สพร.4 รบ. ฝึกอบรมสาขา การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

30 มี.ค. 2565