การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 1/2567

4 ก.พ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังแรงงานจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

1 ก.พ. 2567

29 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

30 ม.ค. 2567

24 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 16 คน

25 ม.ค. 2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรช่างช่างตัดผมชายเบื้องต้น และหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรถจักร์ยานยนต์ ให้กับทหารกองประจำการ

25 ม.ค. 2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่)

24 ม.ค. 2567

วันพุธที่ 17 ม.ค. 67 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

18 ม.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

18 ม.ค. 2567

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดทำโครงการ "ตรวจเช็คให้ฟรี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทาง"

22 ธ.ค. 2566