การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

29 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

29 ก.พ. 2567

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 ก.พ. 2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและรับรองความรู้ความสามารถ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

21 ก.พ. 2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เข้าหารือกับอธิการบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มภาคกลาง

21 ก.พ. 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดประชุมชี้แจงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพร้อมผู้ปกครอง และการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงาน ตามปฏิทินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

21 ก.พ. 2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

21 ก.พ. 2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13 ก.พ. 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี พร้อมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการออกตรวจบูรณาการด้านแรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3

8 ก.พ. 2567

2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ กองพลพัฒนาที่ 1 จำนวน 50 นาย

4 ก.พ. 2567