การแสดงผล

+
-

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดประชุมชี้แจงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพร้อมผู้ปกครอง และการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงาน ตามปฏิทินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

21 ก.พ. 2567 09:08:25

...
...
...
...
...
...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดประชุมชี้แจงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพร้อมผู้ปกครอง และการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงาน ตามปฏิทินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ  จำนวนนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

2. หลักสูตรที่จะดำเนินการเปิดฝึก และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าฝึกอบรม

3. ชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็กแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

4 ชี้แจงเรื่องการจัดหางานในจังหวัด และการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

5. ชี้แจงเรื่องการทำงานสำหรับเยาวชนที่มีอายุ 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี

และนำนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูเยี่ยมชมอาคารฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ อาคารฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และหอพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี และมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจำนวน 7 คน คณะครูจำนวน 4 คน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 26 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี