การแสดงผล

+
-

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังแรงงานจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

1 ก.พ. 2567 13:45:24

...
...
...
...
...
...
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังแรงงานจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) โดยมีนางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม  และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี