การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ข้อมูลผู้บริหาร 235
2 มาตรการการใช้รถยนต์ส่วนราชการ 137
3 คู่มือการใช้โทรศัพท์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 102
4 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 100
5 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 73
6 แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 105
7 การดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 602
8 นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 451
9 10_File_Finalหนังสือกรมพัฒนา 16,896
10 การให้บริการด้านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน 340
11 การให้บริการด้านการทดสอบฯ 263
12 เอกสารแนะนำหน่วยงาน 218