การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ประจำไตรมาส 4-64

3 พ.ย. 2564

สนพ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

20 ต.ค. 2564

สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

19 ต.ค. 2564

สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

19 ต.ค. 2564

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมการฝึกและมอบเครื่องมือสำหรับการประกอบอาชีพฯ

15 ต.ค. 2564

สนพ.ระนอง ออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการ

12 ต.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ครั้งที่ 2/2564

23 ส.ค. 2564

สนพ.ระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

30 ก.ค. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.

23 ก.ค. 2564