การแสดงผล

+
-

ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

25 ม.ค. 2567 00:00:00

...
...
...

สพร.44ระนอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ สพร.44 ระนอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน