การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
61 (ร่าง) แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. 2560 - 2564) 755
62 แบบแจ้งบัญชีรายชื่อผู้รับการฝึกประจำปี 2559 768
63 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 661
64 กระบวนงาน 2,008
65 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แบบ คร.10 (สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร) 467
66 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยื่นคำขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานฯ ผ่านระบบ E-service” 338
67 สถานประกอบกิจการที่ยื่นขอความเห็นชอบการรับรองหลักสูตร ต้องส่ง ไฟล์ excel สำหรับกรอกรายชื่อลูกจ้างที่เข้าอบรม เพื่อแนบกับคำขอรับรองหลักสูตร เพิ่มเติม โดยสามารถดาวน์โหลดวิธีการปฏิบัติได้ที่ "ประกาศเกี่ยวกับ ฝย-ฝป3" 637
68 คู่มือการใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงานและบริการ e-Service ฉบับปรับปรุง (สำหรับสถานประกอบกิจการ) 5,069
69 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 588
70 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจกำรที่อยู่ในข่ำยบังคับส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประจำปี 2558 345
71 คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 5,200
72 แบบฟอร์มสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 408