การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019

9 พ.ค. 2564

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

9 พ.ค. 2564

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2564

6 พ.ค. 2564

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6 พ.ค. 2564

โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่าประเทศ

19 เม.ย. 2564

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564

5 เม.ย. 2564

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

31 มี.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดประชุมตัวชี้วัดที่ 1.2

30 มี.ค. 2564

กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29 มี.ค. 2564