การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

13 มี.ค. 2567 00:00:00

...

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายศักดิ์ศรี  เส้งเตง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กิจกรรมที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ในการทำงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวิทยากรจากสำนักงงาน ป.ป.ช. มาบรรยายให้ความรู้