การแสดงผล

+
-

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหัวหน้าคณะตัวแทนประเทศไทย พร้อมคณะผู้แทนเทคนิค ร่วมประชุมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ

29 ก.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
28 ก.ย. 66  นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน (Head of Delegate) พร้อมด้วย นางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนเทคนิค (Technical Delegate)และนางสาวเยาวลักษณ์ กงษี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ในฐานะผู้ช่วยผู้แทนเทคนิค (Technical Delegate Assistant) ภายใต้ WorldSkills Thailand ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ เป็นวันที่ 4 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุม 
 
การประชุมในวันนี้เป็นการลงมติรับข้อแนะของคณะกรรมการแข่งขัน (Competition Committee) คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ (Strategic Development Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors)      จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) เห็นชอบให้ดำเนินโครงการนำร่อง (pilot project) การใช้โปรแกรมแปลภาษาออนไลน์เพื่อแปลแบบแข่งขัน 2) เห็ชอบการแก้ไขกฎการแข่งขัน 3) เห็นชอบหลักการเพื่อกำหนดทิศทางของการแข่งขันทักษะฝีมือแห่งอนาคต 4) เห็นชอบให้สนับสนุนการดำเนินโครงการที่ได้นำเสนอระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ ประจำปี 2566 ต่อเนื่อง เช่น โครงการการแข่งขันแห่งอนาคต โครงการศูนย์พัฒนามาตรฐานอาชีพของ WorldSkills โครงการ WorldSkills Champions Trust โครงการ WorldSkills Expert Faculty, โครงการส่งเสริมความเท่าเทียม ความหลากหลายและการหลอมรวม โครงการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ เป็นต้น และ 5) เห็นชอบการแก้ไขหลักเกณฑ์การมอบรางวัล Albert Vidal 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติกรอบงบประมาณขององค์กรประจำปี 2567 และค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี และรับทราบการสรุปการถอดบทเรียนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 เมื่อปี 2565 (WorldSkills Competition 2022 Special Edition) และการดำเนินงานขององค์กรระดับภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย WorldSkills Asia, WorldSkills Africa, WorldSkills Europe และ WorldSkills Americas ในรอบปีที่ผ่านมา
 
คณะผู้แทนไทยทั้ง 3 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของ WorldSkills Thailand ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกที่องค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติให้การยอมรับมาโดยตลอด ได้อย่างสมบูรณ์ โดยนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงวิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งอนาคต รวมทั้งได้ร่วมวางนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาองค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาทักษะฝีมือในกลุ่มเยาวชน และตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล งานสีเขียว การมีส่วนร่วมกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Mega Trends) ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยจะได้เดินทางกลับในวันที่ 29 กันยายน 2566 และจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 30 กันยายน 2566 ในเวลา 12.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย