การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จับมือ สมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต ขับเคลื่อนโครงการงบพัฒนาจังหวัด

24 พ.ค. 2567 22:52:53

...
...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มอบหมายนางประภาวดี สังขภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประสานงาน คุณรัตนดา ชูบาล นายกสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ กลุ่มเป้าหมาย แผนการฝึก กำหนดการ  วิทยากร และสถานที่ดำเนินการฝึก เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรภาคการท่องเที่ยวและบริการเพื่อส่งเสริมการพัฒนา Marina Hub จังหวัดภูเก็ต ณ ธารธาราสปา ภูเก็ตโดยมีแผนดำเนินการจำนวน 2 สาขา คือสาขาการดูแลนักท่องเที่ยวสูงวัยและสาขาการประกอบอาหารเชิงเวลเนส ณ โรงเรียนภูเก็ตสปาเวลเนสและภาษา