การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติและชี้แจงแบบฟอร์มเอกสารประกอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 277
38 เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 309
39 คู่มือ "สำหรับผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ" 1,568
40 แบบฟอร์ม งานพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 6,029
41 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฯ (ฉบับที่2) ลงวันที่ 31 พ.ค.64 พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 2,402
42 เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 187
43 เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 509
44 เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 227
45 เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 400
46 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 178
47 เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 475
48 ใบขออนุญาติ ยืม - คืนนำวัสดุฝึกออกนอกสถานที่ราชการ 176