การแสดงผล

+
-

ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

9 ธ.ค. 2565 10:45:22

...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายแผนงานและประเมินผล ดำเนินการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในพื้นที่ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าประชุมฯ จำนวน 20 คน โดยมี นางสาวสุธีรา พณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่