การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันใส่ผ้าไทย

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทย สร้างค่านิยม และอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทยแก่ประชาชน

#พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก