การแสดงผล

+
-

สำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร  เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  มีภารกิจด้านการฝึกอบรม  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ   ให้กับประชาชนวัยแรงงานอายุ  15  ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดพิจิตร  มีความประสงค์สำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (1  ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565)  จึงขอความร่วมมือท่านที่สนใจขอรับบริการ  ตอบแบบสำรวจนี้    เพื่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรจะได้นำข้อมูลที่ได้รับ  จัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับการบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  และจะแจ้งข้อมูลให้ผู้ประสงค์ฝึกอบรมทราบกำหนดการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป

คลิกตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน  shorturl.asia/tLjAX

คลิกสมัครสมาชิก Line  ติดตามข่าวสารการฝึกอบรม shorturl.asia/r74LS