การแสดงผล

+
-

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

26 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อให้ความรู้และข้อแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ใน 5 สาขา ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก และช่างเชื่อมทิก จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท โรจนากรพานิช (1981) จำกัด โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ และ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร