การแสดงผล

+
-

วันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

19 เม.ย. 2567 15:55:30

...
วันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อให้ความรู้และข้อแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 2. บริษัท แอล.เอส.อิโค่เทคโนโลยี จำกัด 3. บริษัท ทีบีเอสไรซซ์มิลล์ จำกัด