การแสดงผล

+
-

วันที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดการฝึกอบรมฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ รุ่นที่ 8/2567

19 เม.ย. 2567 15:54:22

...
วันที่ 19 เมษายน 2567
นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดการฝึกอบรมฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ รุ่นที่ 8/2567 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน) ให้กับกลุ่มแรงงานผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ แรงงานนอกระบบ ผู้รับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงแรงงานที่เดินทางกลับเนื่องจากผลกระทบเหตุการณ์สู้รบ ณ ประเทศอิสราเอล ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน