การแสดงผล

+
-

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

27 มี.ค. 2567 15:03:09

...
วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อให้ความรู้และข้อแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท คูโบต้าทั่งทองพิจิตร จำกัด 3. บริษัท ศักดิ์ชัยอุตสาหกรรม จำกัด