การแสดงผล

+
-

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จัดพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

26 มี.ค. 2567 15:49:27

...
วันที่ 26 มีนาคม 2567
นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จัดพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับกลุ่มแรงงานผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ แรงงานนอกระบบ ผู้รับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมถึงแรงงานที่เดินทางกลับเนื่องจากผลกระทบเหตุการณ์สู้รบ ณ ประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งฝึกอบรมในหลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ รุ่นที่ 3/2567 จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2567 มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ผ่านการฝึกอบรม 20 คน ณ อาคารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร