การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่น 1/2565

สามารถพิมพ์หนังสือวุฒิบัตร/หนังสือรับรองได้ที่ : https://e-report.dsd.go.th/CertificateService