การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 รุ่น1/2565

สามารถพิมพ์หนังสือวุฒิบัตร/หนังสือรับรองได้ที่ : https://e-report.dsd.go.th/CertificateService