การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สามารถพิมพ์หนังสือวุฒิบัตร/หนังสือรับรองได้ที่ : https://e-report.dsd.go.th/CertificateService

ไฟล์แนบ :: 67_File_ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้า ภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น2-65_24122564140547_.pdf ดาวน์โหลด