การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
61 แผ่นพับ Our skill Our Future 788
62 แผ่นพับ CBT การฝึกตามความสามารถ 299
63 แผนการออกให้บริการ(อ.เขาย้อย) 323
64 แบบประเมิน(เกณท์การให้คะแนน) ภาคปฏิบัติ 408
65 ใบสมัครวิทยากร 604
66 แบบ สท. 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) 21,664
67 แบบสำรวจความต้องการแรงงานและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 649
68 คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 6,982
69 คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 2,773
70 ประกาศตาม พรบ. เรื่องการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2,173
71 แบบขอจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฯ 1,407
72 แบบขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม 17,864