การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
61 แผ่นพับ Our skill Our Future 821
62 แผ่นพับ CBT การฝึกตามความสามารถ 327
63 แผนการออกให้บริการ(อ.เขาย้อย) 346
64 แบบประเมิน(เกณท์การให้คะแนน) ภาคปฏิบัติ 432
65 ใบสมัครวิทยากร 650
66 แบบ สท. 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) 21,950
67 แบบสำรวจความต้องการแรงงานและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 672
68 คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 7,201
69 คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 3,019
70 ประกาศตาม พรบ. เรื่องการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2,301
71 แบบขอจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฯ 1,578
72 แบบขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม 18,935