การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 รายละเอียด กิจกรรม เตรียมเข้าทำงาน 354
50 โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า 595
51 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 475
52 หนังสือ ขอเชิญร่สมสัมมนาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ 729
53 หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยว 531
54 คำขอ Username และ Password 1,310
55 แบบ สท. 8 441
56 ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรม 1,203
57 คู่มือฝึกยกระดับและเปลี่ยน (กรณีส่งไปรับการฝึกอบรมภายนอก) 320
58 คู่มือฝึกยกระดับและเปลี่ยน (กรณีดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) 264
59 แผนผังฝึกยกระดับและเปลี่ยน (กรณีส่งไปรับการฝึกอบรมภายนอก) 490
60 แผนผังฝึกยกระดับและเปลี่ยน (กรณีดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) 439