การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 รายละเอียด กิจกรรม เตรียมเข้าทำงาน 389
50 โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า 630
51 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 514
52 หนังสือ ขอเชิญร่สมสัมมนาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ 776
53 หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยว 571
54 คำขอ Username และ Password 1,345
55 แบบ สท. 8 475
56 ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรม 1,952
57 คู่มือฝึกยกระดับและเปลี่ยน (กรณีส่งไปรับการฝึกอบรมภายนอก) 367
58 คู่มือฝึกยกระดับและเปลี่ยน (กรณีดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) 308
59 แผนผังฝึกยกระดับและเปลี่ยน (กรณีส่งไปรับการฝึกอบรมภายนอก) 551
60 แผนผังฝึกยกระดับและเปลี่ยน (กรณีดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) 501