การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ประกาศรับสมัครฝึก 540
38 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนฝีมือแรงงานเพชรบุรี 504
39 รายละเอียดรับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไป 383
40 คู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561 514
41 แบบหนังสือมอบอำนาจ 1,521
42 การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand ๔.๐ 878
43 ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 589
44 กำหนดการเข้าศูนย์บริการกระทรวงแรงงาน (อ.เขาย้อย) 441
45 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส้รางสรรค์นวัตกรรม 2,714
46 แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 2,779
47 คำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 814
48 การยื่นขอรับความเห็นชอบหลักสูตร(นวัตกรรม) 599