การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ประกาศรับสมัครฝึก 502
38 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนฝีมือแรงงานเพชรบุรี 469
39 รายละเอียดรับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไป 341
40 คู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561 477
41 แบบหนังสือมอบอำนาจ 1,479
42 การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand ๔.๐ 833
43 ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 554
44 กำหนดการเข้าศูนย์บริการกระทรวงแรงงาน (อ.เขาย้อย) 405
45 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส้รางสรรค์นวัตกรรม 2,516
46 แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 2,447
47 คำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 720
48 การยื่นขอรับความเห็นชอบหลักสูตร(นวัตกรรม) 529