การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 ประกาศ เรื่องกำหนดอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 133
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 1 1,519
15 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 274
16 รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 236
17 แบบฟอร์มหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 2,625
18 เอกสารจ้างเหมา TOR 65 1,918
19 แบบ คร.10 816
20 พัสดุครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,433
21 เมนูทางเลือกสำหรับการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมให้แก่นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ 309
22 แบบ สท.2 ปี 63 465
23 ขั้นตอนการร้องเรียนของกรม 289
24 ประกาศจ้างเหมา พนักงาน รปภ. คนสวน และแม่บ้าน 846