การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 ประกาศ เรื่องกำหนดอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 119
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 1 1,361
15 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 249
16 รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 214
17 แบบฟอร์มหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 2,331
18 เอกสารจ้างเหมา TOR 65 1,731
19 แบบ คร.10 752
20 พัสดุครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,371
21 เมนูทางเลือกสำหรับการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมให้แก่นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ 280
22 แบบ สท.2 ปี 63 444
23 ขั้นตอนการร้องเรียนของกรม 261
24 ประกาศจ้างเหมา พนักงาน รปภ. คนสวน และแม่บ้าน 802