การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 งบทดลองรายเดือนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี 665
2 คู่มือการใช้งาน ชุดเครื่องมือวินิจฉัยระบบน้ำมันเชื้อเพลิง P–TYM 021 98
3 ใบสมัครหลักสูตรนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 140
4 ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 175
5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 276
6 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 219
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 198
8 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 235
9 กำหนดการฝึกอบรม 109
10 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคาร 842
11 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 2,215
12 เอกการประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ 675