การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 งบทดลองรายเดือนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี 2,211
2 คู่มือการใช้งาน ชุดเครื่องมือวินิจฉัยระบบน้ำมันเชื้อเพลิง P–TYM 021 181
3 ใบสมัครหลักสูตรนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 208
4 ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 317
5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 458
6 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 387
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 367
8 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 401
9 กำหนดการฝึกอบรม 150
10 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคาร 1,264
11 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 3,524
12 เอกการประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ 987