การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 งบทดลองรายเดือนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี 1,043
2 คู่มือการใช้งาน ชุดเครื่องมือวินิจฉัยระบบน้ำมันเชื้อเพลิง P–TYM 021 131
3 ใบสมัครหลักสูตรนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 157
4 ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 243
5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 363
6 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 313
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 284
8 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 330
9 กำหนดการฝึกอบรม 123
10 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคาร 1,009
11 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 2,818
12 เอกการประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ 757