การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

11 ก.ย. 2566 16:32:25

...
...
...
...
...

               วันที่ 11 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม จำนวน 20 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่  11 - 13 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองขานาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล  สนับสนุนส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและชุมชน