การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร การประกอบอาหารและขนมเพื่อประกอบอาชีพ

22 พ.ค. 2566 16:25:18

...
...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร การประกอบอาหารและขนมเพื่อประกอบอาชีพ (รุ่นที่ 1/2566) ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกทุกคนเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายประกันสังคม มาตรา 33  จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น