การแสดงผล

+
-

ถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 6/2566

17 มี.ค. 2566 18:56:45

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 17 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท ไททัน โพลีเทค จำกัด

2. บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด