การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

19 ม.ค. 2566 21:43:45

...
...
...
...

               วันที่ 19 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566  จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท ลีฟวัลเลย์ จำกัด

2. บริษัท ไทยเฮง สตีล จำกัด