การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ 1/2566

1 ธ.ค. 2565 09:31:07

...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบปฏิทินดำเนินโครงการฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  กำหนดวันที่จะดำเนินการตามขั้นตอนฯ เห็นชอบหลักสูตรที่จะนำไปสำรวจกลุ่มเป้าหมาย และพิจารณาปรับแบบสำรวจให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานผิดชอบไปดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามขั้นตอนปฏิทินต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี