การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับแรงงานนอกระบบ หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร

29 พ.ย. 2565 21:58:35

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับแรงงานนอกระบบ หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร (18 ชั่วโมง) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำโพพระ ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำ พัฒนาต่อยอดแปรรูปจากปลาท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดสามารถสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว