การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการตรวจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

22 พ.ย. 2565 09:31:08

...
...
...
...
...

               วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการตรวจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท จีมินิเท็กซ์ไทล์ จำกัด

2. บริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จำกัด