การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรการประกอบอาหารว่างและขนมเพื่อประกอบอาชีพ

22 พ.ย. 2565 09:29:48

...
...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรการประกอบอาหารว่างและขนมเพื่อประกอบอาชีพ (30 ชั่วโมง) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทักษะการประกอบอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มเติม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี