การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมกับ สมาคมโรงแรมภาคตะวันตก จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร “การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

22 ก.พ. 2567 17:05:29

...
...
...
...
...
...

               สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมกับ สมาคมโรงแรมภาคตะวันตก จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร “การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” (30 ชั่วโมง) ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 – 23, 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านการสื่อสารและประสานงาน สามารถกำหนดวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น