การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567

9 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.15 น. จังหวัดเพชรบุรี โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567 โดยนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 27 คน เพื่อรับทราบ สรุปผลการสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรที่จะเปิดฝึกอบรมตามโครงการฯ  กำหนดวันจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและสมัครเข้าฝึกอบรมฯ และมอบหมายหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาประสานสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องนำนักเรียน ผู้ปกครอง และครูแนะแนว กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานฯ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ  ณ ห้องประชุม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)