การแสดงผล

+
-

หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 จำนวน 30 ชั่วโมง ตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ให้แก่แรงงานประกอบอาชีพด้านการบริการและแรงงานนอกระบบ
นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นด้านความรู้ ทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในการประกอบอาชีพสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยหลังฝึกอบรมสามารถเห็นถึงความสำคัญของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม บทบาทและหน้าที่การเป็นพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือใช้ การต้อนรับลูกค้า การเสิร์ฟเครื่องดื่ม ตลอดจนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมในสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ไฟล์แนบ :: 35_Images_001_29022567144629_.jpg ดาวน์โหลด