การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาปวช/ปวส.ชั้นปีสุดท้ายและแรงงานทั่วไป จำนวน 18 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยากล่าวว่าการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพด้านไฟฟ้าภายในบ้านโดยทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรณีผู้ทดสอบผ่านตามเกณฑ์จะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระบุ ชื่อ นามสกุล ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และระดับที่ผ่านการทดสอบเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ ฝีมือของตนเอง เกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะประกอบด้วยเกณฑ์กำหนด ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงาน ขั้นตอนวิธีการทำงานที่เหมาะสม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง การเลือกและใช้วัสดุอย่างประหยัด เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ผลงานสำเร็จ ถูกต้อง ตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาดังกล่าว การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะประกอบด้วยการทดสอบภาคความรู้ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่จำเป็น และการทดสอบภาคความสามารถ เป็นการทดสอบทักษะ ความชำนาญงาน รวมถึงทัศนคติในการทำงานที่ดี ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบทั้งสองภาค โดยแต่ละภาคจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพที่ตนเองประกอบอาชีพอยู่ สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร. 054-466003-4 ต่อ 103 ในวันเวลาราชการ