การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพนักงานนวดไทย ระดับ 1

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ให้แก่แรงงานทั่วไป จำนวน 23 คน ผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในสาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 จะได้รับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 โดยทดสอบระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา