การแสดงผล

+
-

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ และสาขาช่างฉาบปูน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างก่ออิฐ และสาขาช่างฉาบปูน ระดับ 1 ให้แก่ นักศึกษาระดับปวส.ชั้นปีสุดท้าย แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จำนวน 36 คน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ และสาขาช่างฉาบปูน ผู้ผ่านถือว่าเป็นแรงงานคุณภาพจะมีมาตรฐาน มีฝีมือ ปลอดภัย เชื่อถือได้ เนื่องจาก แรงงานคุณภาพที่ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือทั้ง 6 เกณฑ์ อันประกอบด้วย ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด การใช้เครื่องมือถูกต้อง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนด ขั้นตอนการทำงานครบถ้วนถูกต้อง ผลงานสำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ แรงงานคุณภาพที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ วันละ 380 บาท และสาขาช่างฉาบปูน ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างวันละ 425 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา ที่กำหนดเพียงวันละ 320 บาท สาขาทั้งสองเป็นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง