การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาสร้าง “ผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ” เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา ผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 20 คน ณ บ้านศิวิไล ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะและมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยสามารถปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการควบคุมแบบเกษตรอัจฉริยะได้อย่างถูกต้อง การเตรียมการและจัดทำโรงเรือน โดยเนื้อหาความรู้เน้นทำได้จริง เช่น เรียนรู้มาตรฐาน GAP และการทำเกษตรอินทรีย์ ด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมีลักษณะตรงตามความต้องการและมีความปลอดภัยต่อการบริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดและช่องทางการจำหน่าย หลังจบการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปพัฒนาและยกระดับทักษะ ให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลิตภาพ และเชื่อมโยงตลาด ต่อยอดการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้และเศรษฐกิจชุมชนต่อไป