การแสดงผล

+
-

หลักสูตร การบำรุงรักษารถยนต์

นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การบำรุงรักษารถยนต์ ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ทหารกองประจำการ จำนวน 1 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน25 คน ณ กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา