การแสดงผล

+
-

มอบเครื่องประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม

นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบเครื่องประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) งบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่