การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ “การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ E-commerce”

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ 30 ชั่วโมง สาขาการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ E-commerce ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567 ได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ นันตาเขียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย นายธีรภัทร พึ่งศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านก๊อน้อย นายมนัสพล เสนเขียว ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่รุ่งทวี นายคำ มาสีแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านก๊อน้อย นางกัญชณา สิงห์คำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านก๊อน้อย และอดีดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อหลวงนายประภูศักดิ์ บัวติ๊บ ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ บ้านก๊อน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะ ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน และในอนาคต ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ผลิตสินค้าพื้นเมืองตลอดจนผู้ที่สนใจ พื้นที่อำเภอภูซาง และใกล้เคียง โดยใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้าน Digital Marketing ผ่าน Social Network Facebook เทคนิคการสร้างเพจแบบต่างๆ การใช้ Line การตลาดออนไลน์ด้วยมัลติมีเดีย ตลอดจนการใช้แอปพลิเคชั่น ตกแต่งภาพ การปรับขนาด การเลือกโทนสีแบบต่างๆ การสร้าง Content Marketing เป็นต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมการขาย สร้างช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กับงานที่ตนเองประกอบอาชีพอยู่ ผู้ผ่านการฝึกตามเกณฑ์ ภาคความรู้และทักษะ จะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน